‏17 באוקטובר 2012

לכבוד:
צירי ועידת המפלגה

הנדון: הזמנה לכינוס הועידה התשיעית של מפלגת העבודה

אני מתכבד להזמינכם לכינוס מיוחד של הועידה התשיעית של מפלגת העבודה.
הועידה תתכנס ביום ג’ 30/10/12 בשעה 18:00 בגני התערוכה, ביתן 10, תל-אביב.

חלקו הראשון של הכינוס ייוחד לטקס לציון יום הרצח של ראש הממשלה ויו”ר מפלגת העבודה יצחק רבין ז”ל.

על סדר יומה של הועידה התשיעית:
1. אישור סדר יום הועידה.
2. ביטול החלטת הועידה מיום 1.7.12 הממנה ומסמיכה את הלשכה לכהן כוועדה מכינה.
3. אישור תקנון נוהל עבודת הועידה התשיעית ותקנון נוהל עבודת הוועדה המתמדת. לחצו כאן לצפייה בהצעת התקנון
4. אישור הצרופים לוועידה על פי הצעת הועדה לצירופים ולתיקון עיוותים. לחצו כאן לצפייה ברשימת הצירופים המומלצים
5. תיקון החוקה בהוראת שעה – עד לבחירת מרכז מפלגה ולשכה חדשים, תכהן ועידת המפלגה כמרכז וכלשכה. מזכירות הלשכה תמשיך בתפקידה.
6. תיקון החוקה בהוראת שעה – סע’ 6(א) יוחלף בנוסח הבא: “הועידה תכונס על פי תקנון הועידה התשיעית”.
7. תיקון החוקה בהוראת שעה המחליפה את סעיפים 147 149 150 ו- 152 לחוקה. יתר הוראות החוקה הנוגעות לפריימריז יוותרו בעינן ללא שינוי. במקום סעיפים אלו שפורטו לעיל יבואו:

  • סעיף 147: “הועידה תקבע בהחלטתה, את שיטת הבחירות המקדימות לרשימת מועמדי המפלגה לכנסת, כך שהמועמדים ישובצו לפי תוצאות הבחירות המקדימות, ובכפוף להבטחות ייצוג ולהוראות פרק זה, וכן תקבע כל הוראה אחרת המסדירה את הליכי הבחירות המקדימות, כל זאת על פי הצעה של מזכירות הלשכה. על אף האמור בכל מקום אחר בחוקה זו, רשימת המועמדים תורכב על פי הוראות פרק זה והתקנון שאומץ על ידי הועידה בלבד”
  • סעיף 149: “הועידה תקבע בהחלטתה או בתקנון את שיטת ההצבעה ונוהל ספירת הקולות בבחירות המקדימות על פי הצעה של מזכירות הלשכה.”
  • סעיף 150: “לפני קיומן של הבחירות לכנסת תאשר ועידת המפלגה, ועדת בחירות אשר מתפקידה לנהל את הבחירות, לקבוע את סדריהן ולתת הוראות משלימות. הליכי הבחירות והערעור על תוצאותיהן יקבעו בתקנון הבחירות.”
  • סעיף 152: “לאחר שבשלב הראשון נקבעו 45 המועמדים הראשונים ברשימת המפלגה לכנסת, תושלם רשימת המועמדים בהתאם לתקנון הבחירות המקדימות.

8. אישור המלצות מזכירות הלשכה על פי סעיפים 147, 149, 150 ו- 152 לחוקה, כפי שתוקנו בעניין הבחירות המקדימות במפלגה.
9. תיקון החוקה בהוראת שעה: כפל תפקידים – חבר כנסת לא יוכל לכהן בתפקיד מזכ”ל המפלגה. תחולת תיקון זה החל מיום כינונה של הכנסת ה- 19.
10. אישור תקנון הבחירות המקדימות של מועמדי העבודה לכנסת ה- 19. לחצו כאן לצפייה בהצעת התקנון
11. מינוי וועדת הבחירות לניהול הבחירות המקדימות לבחירת מועמדי העבודה לכנסת.לחצו כאן לצפייה בחברי הועדה לאישור
12. אישור תקנון מפקד וחברות. לחצו כאן לצפייה בהצעת התקנון
13. מינוי דיינים נוספים למוסד לבירור עתירות. לחצו כאן לצפייה בדיינים לאישור
14. תיקון חוקת המפלגה – לעניין עבר פלילי וקלון של חבר מפלגה, בנוסח הבא : “מי שהורשע בעבירה שיש עמה או באופיה קלון או בעבירה מתחום טוהר המידות, לא יוכל להיבחר בהליך בחירות פנימי או חיצוני ו/או לכהן בתפקיד פנימי או חיצוני במפלגה ו/או במוסד של המפלגה, ובכלל זאת, במועצת סניף ו/או מחוז, אלא אם חלפו, לפחות שבע שנים ממועד סיום ריצוי העונש, או שלוש עשרה שנים ממועד ההרשעה, לפי המאוחר מבין השניים.”

במידה ולא ימוצה הדיון בסדר היום או בגין דחייה כלשהי של מועד הכינוס, תתכנס ועידת המפלגה פעם נוספת ביום שני 5.11.12 בשעה 18:00 באותו המקום או במקום אחר כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.

הנכם מתבקשים לעקוב אחר הודעות שיפורסמו באתר המפלגה באינטרנט havoda.org.il

     שלכם בברכת חברים,

חיליק בר,
מזכ”ל המפלגה

תאריך פרסום:30/10/2012